STICHTING TROOSTVOL

Home

Stichting Troostvol zet zich vanaf het jaar 2004 actief in voor de zwakkeren in de samenleving en de leefbaarheid in Amsterdam. Stichting Troostvol is opgericht op 11 november 2004, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 34215765.

Stichting Troostvol is opgericht door Bright Kantanka Hulp kansarme kinderen, die in hun ontwikkeling door sociale omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren, door middel van financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, betere op het individuele kind afgestemde ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Hij raakte via de kerk en straat in contact met jongeren als ouderen die problemen hadden, begon hen te helpen en ontwikkelde een visie en een plan voor een groter project. Hij doet dit nu vrijwillig en onbetaald, maar wil het graag professionaliseren.

HET DOEL

Het behartigen van de sociale en economische belangen van mensen, zowel jongeren als ouderen, die leven in armoede en die wel en niet woonachtig zijn in Nederland – bevordering van de sociale integratie van migranten in de Nederlandse samenleving; – bevordering van het vreedzaam samenleven van verschillende etnische groepen; – armoedebestrijding; in Nederland en in ontwikkelingslanden. Het voorkomen of verlichten van armoede van jongeren, kinderen en gezinnen;
– bevordering van het onderwijs; door het organiseren van naschoolse lessen, volwassenenonderwijs, enzovoorts; – bevordering van de gezondheid: Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten rond preventie van ziekten en het bevorderen van welzijn.

Bevordering van de geestelijke gezondheid, bewustmaking en ondersteuning van jongeren, kinderen en gezinnen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben.
Met name door hen te voorzien van informatie, belangenbehartiging, advies en andere sociale diensten; – Emancipatie en participatie van mannen en vrouwen; – Bevordering van sociale activiteiten, kunst en cultuur: talenten van jongeren helpen opbouwen, recreatieve activiteiten organiseren; – Communicatie en belangenbehartiging in verband met het werk, de positie en de ontwikkelingen van migrantenorganisaties in
de Nederlandse samenleving.

Het bevorderen van het welzijn van de in het doel aangegeven groepen van personen, Alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.