STICHTING TROOSTVOL

Beleidsplan 2022 – 2024

Achtergrond
Stichting Troostvol zet zich vanaf het jaar 2004 actief in voor de zwakkeren in de samenleving en de leefbaarheid in Amsterdam. Stichting Troostvol is opgericht op 11 november 2004. Stichting Troostvol is opgericht door Bright Kantanka. Wij bieden hulp aan kansarme kinderen, die in hun ontwikkeling door sociale omstandigheden worden belemmerd of in een achterstandssituatie verkeren. Dit doen wij door middel van financiële steun gekoppeld aan inhoudelijke begeleiding, om betere op het individuele kind afgestemde ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Bright Kantanka raakte via de kerkdiensten, consultaties, sociale ontmoetingen en straat in contact met zowel jongeren als ouderen die problemen hebben. Door zijn vrije en open houding naar iedereen toe wordt hij regelmatig aangesproken door jongeren die hun problemen met hem delen. Hun verhalen, en wat hij met eigen ogen ziet, raken hem. Zo begon hij hen te helpen en ontwikkelde het idee voor dit project. Hij doet dit nu vrijwillig en onbetaald, maar wil het graag professionaliseren.

Waar kunnen we trots op zijn
    1.  Grote behoefte aan het werk van de Stichting Troostvol met name onder ons vrijwilligers   activiteiten. Onze organisatie heeft het vertrouwen bij de achterban,  opgebouwd.   Wij bieden ook ondersteuning aan de Afrikaans/migranten en kerken, organiseren themabijeenkomsten. Met name deze deskundigheidsbevordering voorziet nog steeds in een grote behoefte.

    2. De stichting heeft in het verleden al een paar succesvolle activiteiten op dit gebied     georganiseerd, maar we merken dat problemen niet zijn opgelost, en met name voor jongeren   groter worden en meervoudig. Het betreft huiselijk geweld, emotionele stress, ongewenste zwangerschappen en gebrek aan huisvesting. De doelgroep waar wij ons op zullen richten zijn ongeveer 150 jongeren in de leeftijd van 10 – 21 jaar.


De Stichting Troostvol gaan steunpunt opzetten in Amsterdam,
volgende doelstellingen:
    • Bevorderen van de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving;
    • Bevorderen van het vreedzaam samenleven van verschillende etnische groepen;
    • Organiseren van voorlichting voor Afrikaans/migranten in verband met drugs, en overdraagbare ziekten als aids;
    • Organiseren vakantie activiteiten voor deze groep niet met vakantie gaan, zij hebben bijna geen mogelijkheden om er even tussen uit te kunnen gaan voor een vakantie, zeker voor de kinderen en jongeren is dit een probleem.
Het bestuur wil nu op nieuw de stand van zaken opmaken en de plannen en prioriteiten voor de komende drie jaar in dit beleidsplan vormgeven.

De uitgangspunten Stichting Troostvol voor de periode 2022 – 2024

    1. Kleinschalig inloop spreekuur voor jongeren Om enig perspectief en enige steun te verlenen aan de bovengenoemde groep jongeren wil de stichting een inloop spreekuur opzetten. Deze zal open zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

    2. Gezondheidsvoorlichting/training door de Gezondheidsinstellingen
Additioneel zullen er in samenwerking met de instellingen voor deze jongeren workshops/trainingen gegeven worden op het gebied van HIV, aids en seksuele gezondheid. Maar ook informatie op andere gebieden van gezondheid zal gegeven worden.

    3. Nederlandse taalles
Ook zal er Nederlandse taalles worden gegeven aan de jongeren die de taal nog niet (helemaal) machtig zijn en andere nieuwkomers. De lessen zullen worden gegeven door NT-2 bevoegde docenten en zijn 1 maal per week. Er zijn 2 groepen van 20 deelnemers en er zullen per groep 25 lessen gegeven worden. Alle bovengenoemde activiteiten zullen vanuit dezelfde ruimte gehouden worden over de periode van een jaar. Die ruimte wordt voor 12 maanden gehuurd.

    4. Gratis maaltijden
Gezien alle moeilijken en uitdagingen waar de vrouwen en kinderen tegenaan lopen, is het belangrijk om gratis maaltijden uit te delen, voor hen die moeite hebben om aan voedsel te komen. Veel mensen zijn in deze tijd hun baan kwijt, bedrijven sluiten en men heeft moeite rond te komen. Stichting Troostvol wilt tweemaal per week met meer dan 70 mensen met verschillende achtergronden voedselpakketten verzamelen voor de periode van 1-3 jaren lang.


    5. Informatieve sessies
Stichting Troostvol gaan de jeugd en hun ouders infomeren over verschillende onderwerpen. Stichting Troostvol zal informatieve sessies aanbieden over huiselijk geweld eens per 3 maanden in de periode van augustus 2022 t/m augustus 2024.

    6. Versterking bestuur en organisatie
Versterking bestuur en organisatie, met name gericht op de kwaliteit en de planning en het werven en inwerken van jonge kaderleden is  een aandachtspunt.  

    7. Goed aanbod aan scholing en trainingen
Goed aanbod aan trainingen voor vrijwilligers dat inspeelt op de vragen en behoeften van de achterban en het beter gebruik maken van bestaande trainingsmogelijkheden bij andere organisaties is een grote belang bij onze doelgroep.


Te behalen resultaten 2022 – 2024
    1. Jongeren
Het bestuur van de Stichting Troostvol wil zich in deze periode vooral focussen op de situatie van jongeren.  Dit wordt het speerpunt voor deze periode.
Allereerst gaat het om aandacht te geven aan de gesignaleerde knelpunten en oplossingen hiervoor te bewerkstelligen.  
    2. Algemeen Projecten  
Ook het programmeren van activiteiten rond concrete thema’s rond integratie, zelfredzaamheid, participatie blijft een aandachtspunt, waarbij vooral de actualiteit bepalend is. Veelal zal hierin ook de keuze voor het speerpunt Jongeren bepalend zijn of zal  thema’s zo mogelijk worden toegespitst op de situatie van jongeren.

Januari 1, 2022

Bestuur Stichting Troostvol  


Amsterdam – NL